Monthly Archives: jūnijs 2018

Informācija vecākiem par bērnu uzņemšanu skolā:

dokumentu iesniegšanu skolā  regulē MK noteikumi Nr.591 (spēkā no 2015.gada 13.oktobra)

Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 14.00. Par citu laiku dokumentu iesniegšanai, iespējams vienoties zvanot pa t. 29151943 (lietvede Andra Sileniece).

Līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • vecāku vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;
  • bērna izglītību apliecinošs dokuments:

2.-9.klasei un 11.-12.klasei – liecība,

1.klasei – pirmskolas izglītības iestādes izdota izziņa,

10.klasei – apliecība ar sekmju lapu.

  • bērna medicīniskā karte;
  • bērna pošu karte;
  • foto 3X4 cm (nepieciešams skolēnu apliecībai).

– skolas piedāvātā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – videjaizglitiba_plans

– vidusskolā iespējams apgūt papildizglītību komerczinībās (sīkāka informācija sadaļā “Mācības” – “Vidusskolas piedāvātās iespējas”

– skolas piedāvātā vispārējās pamatizglītības programma – pamatizglitiba_plans

– uz skolas veidlapas jāuzraksta iesniegums –  iesniegums

– parakstot iesniegumu, vecāki apliecina, ka ir iepazinušies ar skolas dokumentiem (tie norādīti iesnieguma paraugā). Ar šiem dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā.

Aizvadīts pirmais mācību gads kopš Nīcas novada  pašvaldība ir uzsākusi dalību Izglītības kvalitātes valsts dienesta realizētajā Eiropas Sociālā fonda projektā “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” – PuMPuRS. Lasīt vairāk – Pumpurs Nīcas vsk.