Par skolu

Skolā ir licencētas šādas izglītības programmas:

  • vispārējās pamatizglītības programma (kods 21011111),
  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011).
  • speciālās izglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

Vidusskolēniem ir iespēja apgūt šādas interešu izglītības programmas:

• vidusskolā skolēni apgūst komerczinības programmu (līgums ar SIA “Latvijas Uzņēmējdarbības un menedžmenta akadēmiju” projekts “Komerczinības vidusskolēniem – Esi līderis!”), komerczinību kursā ir 7 daļas – mārketings, uzņēmējdarbība, lietišķā etiķete, grāmatvedība, lietvedība, menedžments, likumdošana.

Skolēnu skaits skolā – 253

Klase Skaits Klases audzinātāja Telpa
1.a 17 Andra Eglīte 51.kab.
1.b 16 Ilze Grīnberga 42.kab.
2. 22 Ilva Rasa 55.kab.
3. 21 Irēna Freimane 56.kab.
4. 21 Irēna Laukgale 57.kab.
5. 27 Iveta Rone 32.kab.
6. 24 Indra Šīmane 34.kab.
7. 23 Elīna Krūma 30.kab.
 8. 22 Agita Mače 17.kab.
9. 21 Aivis Karzons 19.kab.
10. 17 Ingrīda Dejus 25.kab.
11. 11 Laila Reķēna 18.kab.
12. 11 Vineta Baltaiskalna 31.kab.