Skolotāji

2017./2018.mācību gadā skolā strādā

Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – metodiskās komisijas vadītāja
Irēna Freimane
Ilva Rasa
Irēna Laukgale
 
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, ekonomika, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija, dabaszinības
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Ineta Laurinaite – informātika, datorika
       Sandra Rāte – datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Elīna Krūma –  vēsture, sociālās zinības, metodiskās komisijas vadītāja
Lāsma Petermane – sociālās zinības, psihologija, veselības mācība
Sandra Pankoka – politika un tiesības
Sintija Kurvina – vēsture
Latviešu valodas metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone
Sandra Vadone
Ingūna Lībeka
Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – mājturība un tehnoloģijas, kulturoloģija, tehniskā grafika, vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Gunārs Lociks – mājturība un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Daina Jurga – mūzika
Indra Šīmane – sports
Aivis Karzons – sports
Svešvalodu metodiskā komisija:
Olga Furmanova – krievu valoda, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna  – krievu valoda
Irēna Laukgale  – angļu valoda
Mārtiņš Ābols  – angļu valoda
Daina Tamuža – angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Zane Kupše – angļu valoda
Atbalsta personāls:
Bibliotekāre – Līga Filaka, metodiskās komisijas vadītāja
Logopēde – Ieva Ķikute
Logopēde – Ilva Brīvule
Koriģējošā vingrošana – Indra Šīmane
Sociālā pedagoģe – Nansija Čaure
Psiholoģe – Zanda Jančauska
Speciālais pedagogs – Līga Jaunzeme
Pedagogs palīgs sākumskolā – Antra Šakale
Pedagogs palīgs sākumskolā – Līga Filaka