Skolotāji

2018./2019.mācību gadā skolā strādā

Sākumskolas metodiskā komisija:
Andra Eglīte – 1.a klases skolotāja,  metodiskās komisijas vadītāja
 Ilze Grīnberga – 1.b klases skolotāja
Ilva Rasa- 2.klases skoltāja
Irēna Freimane – 3.klases skolotāja
Irēna Laukgale – 4.kases skolotāja
 
Dabaszinātņu  metodiskā komisija:
Agita Mače – fizika, ekonomika, metodiskās komisijas vadītāja
Laila Reķēna – ģeogrāfija, dabaszinības
Sanda Šēpere – bioloģija, ķīmija
Evita Ločmele – bioloģija
Ingrīda Dejus – matemātika
Sarmīte Čirkše – matemātika
Ineta Laurinaite – informātika, datorika
       Sandra Rāte – datorika
Vēstures un sociālo zinību metodiskā komisija:
Elīna Krūma –  vēsture, sociālās zinības, metodiskās komisijas vadītāja
Lāsma Petermane – sociālās zinības, psihologija, veselības mācība
Sandra Pankoka – politika un tiesības
Sintija Kurvina – vēsture
Valodu metodiskā komisija:
Vineta Baltaiskalna – latviešu valoda, literatūra, metodiskās komisijas vadītāja
Iveta Rone –  literatūra
Sandra Vadone – latviešu valoda, literatūra
Ingūna Lībeka- latviešu valoda, literatūra
Laila Reķēna  – krievu valoda
        Dina Frickausa – krievu valoda
Mārtiņš Ābols  – angļu valoda
Daina Tamuža – angļu valoda
Inga Plāciņa – angļu valoda
Zane Kupše – angļu valoda
Estētiskā cikla metodiskā komisija:
Indra Jēkule – mājturība un tehnoloģijas, kulturoloģija, tehniskā grafika, vizuālā māksla, metodiskās komisijas vadītāja
Gunārs Lociks – mājturība un tehnoloģijas
Līga Amerika -Ansiņa – mūzika
Daina Jurga – mūzika
Indra Šīmane – sports
Aivis Karzons – sports
 
Atbalsta personāls:
 Līga Filaka – bibliotekāre , pedagoga palīgs, metodiskās komisijas vadītāja, 
Ilva Brīvule – logopēde 
Nansija Čaure – sociālā pedagoģe 
Zanda Jančauska – psiholoģe 
Līga Jaunzeme – speciālais pedagogs 
Antra Šakale, Sintija Šeidlere – pedagoga palīgs sākumskolā