Dokumenti

Skolas nolikums – datne NOLIKUMS_skolas

Skolas pašvērtējuma ziņojums  – Pasnovertejuma_zinojums_2017

Skolas attīstības plāns – attistibas_plans1dala un attistibas_plans_2dala

Skolas prioritātes 2018./2019.m.g – datne Prioritātes_skolas

Skolas iekšējās kārtības noteikumi – datne Ieksejas_kartibas_noteik 

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ( ar grozījumiem 2018.gada oktobrī)- datne vērtēšanas kārtība

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtībaPedagogu_profesionalas_darbibas_kvalitates_novertesanas_kartiba

Stipendiju piešķiršanas kārtība Nīcas novada Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem – datne Stipendijas_kartiba

Izglītojamo kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība – datne Kavējumu uzskaites kārtība

Kārtība jeb  rīcības plāns, ja Nīcas vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas – datne Nolikums_atkaribasvielas

Uzturēšanās kārtība izglītojamo vecākiem un citām personām Nīcas vidusskolā – datne Nolikums_nepiederosaspersonas

Kārtība skolas direktora, pedagoga vai skolas darbinieka rīcībai, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo un ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību  – datne Nolikums_vardarbibasgadijumi

Nīcas vidusskolas muzeja reglaments – Muzeja reglaments