Dokumenti

Skolas nolikums – datne NOLIKUMS_skolas

Skolas pašvērtējuma ziņojums (aktualizēts) – Pasvertejuma_zinojums-2012gadslabots

Skolas attīstības plāns – attistibas_plans1dala un attistibas_plans_2dala

Skolas prioritātes 2017./2018.m.g – datne priotitates_skolas

Skolas iekšējās kārtības noteikumi – datne Skolasnoteikumi1

Kārtības:

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība ( ar grozījumiem 2017.gada septembrī)- datne vērtēšanas kārtība

Stipendiju piešķiršanas kārtība Nīcas novada Nīcas vidusskolas 10.-12.klašu izglītojamajiem – datne stipendijas kārtība

Izglītojamo kavējumu uzskaites un novēršanas kārtība – datne Nolikums_kavejumi

Kārtība jeb  rīcības plāns, ja Nīcas vidusskolā konstatē vai ir aizdomas, ka izglītojamie lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas – datne Nolikums_atkaribasvielas

Uzturēšanās kārtība izglītojamo vecākiem un citām personām Nīcas vidusskolā – datne Nolikums_nepiederosaspersonas

Kārtība skolas direktora, pedagoga vai skolas darbinieka rīcībai, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo un ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību  – datne Nolikums_vardarbibasgadijumi