Uzņemšana skolā

Informācija vecākiem par bērnu uzņemšanu skolā

Dokumentu iesniegšanu skolā  regulē MK noteikumi Nr.591 (spēkā no 2015.gada 13.oktobra)

Dokumentus var iesniegt katru darba dienu no plkst. 9.00 – 15.00. Par citu laiku dokumentu iesniegšanai, iespējams vienoties zvanot pa t. 29151943 (lietvede Andra Sileniece).

Līdzi jāņem šādi dokumenti:

  • vecāku vai likumiskā pārstāvja personu apliecinošs dokuments;
  • bērna izglītību apliecinošs dokuments:

2.-9.klasei un 11.-12.klasei – liecība,

1.klasei – pirmskolas izglītības iestādes izdota izziņa,

10.klasei – apliecība ar sekmju lapu.

  • bērna medicīniskā karte;
  • bērna pošu karte;
  • foto 3X4 cm (nepieciešams skolēnu apliecībai).

– skolas piedāvātā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma – videjaizglitiba_plans

– vidusskolā iespējams apgūt papildizglītību komerczinībās (sīkāka informācija sadaļā “Mācības” – “Vidusskolas piedāvātās iespējas”

– skolas piedāvātā vispārējās pamatizglītības programma – pamatizglitiba_plans

– uz skolas veidlapas jāuzraksta iesniegums –  iesniegums

– parakstot iesniegumu, vecāki apliecina, ka ir iepazinušies ar skolas dokumentiem (tie norādīti iesnieguma paraugā). Ar šiem dokumentiem var iepazīties skolas mājas lapā.